דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מס' 30/20 - דרוש/ה פסיכולוג/ית היקף משרה 50%

תיאור תפקיד:
מתן שירותים פסיכולוגיים חינוכיים מערכתיים ופרטניים במסגרת החינוך למשפחות ולצוותי חינוך לשם קידום בריאות נפש ורווחה נפשית בשגרה ובחרום ולילדים במוסדות החינוך ולגורמים הרלוונטיים במסגרות חינוך רגיל וחינוך מיוחד ובכלל זה ילדים בסיכון.  

דרישות התפקיד:
השכלה: תואר שני בפסיכולוגיה, במגמה יישומית ורישום זמני או קבוע בפנקס  הפסיכולוגים או לקראת תואר שני עם אישור על סיום חובות שמיעה.
כישורים אישיים: אמינות ומהימנות אישית, תקשורת בינאישית גבוהה, שירותיות,  כושר ביטוי בכתב ובעל פה, יזמה ומעוף, התמדה, מודעות עצמית ונכונות גבוהה להתפתחות מקצועית.
דרישות נוספות: ניסיון בעבודה ממוחשבת (דוא"ל, תוכנות אופיס). 
כפיפות ארגונית: מנהלת שירות פסיכולוגי.
דירוג:  פסיכולוגים/מח"ר 

הגשת מועמדות: קורות חיים, תעודות המעידות על השכלה, תעודות המעידות על דרישות בתנאי הסף, ניתן לשלוח במייל: [email protected] או למסור במעטפה סגורה עליה יצוין מספר המכרז ותואר המשרה במשאבי אנוש, אודם 63, שהם. תיעננה רק פניות רלבנטיות הכוללות קו"ח בצירוף תעודות נלוות בציון מס' המכרז. 

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 10.9.2020, עד שעה: 14:00.

*תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.
האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. 

בכבוד רב 

איתן פטיגרו
ראש המועצה