דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 07/20 - דרוש/ה מנהל מחלקת צרכים מיוחדים באגף חינוך וקהילה 

(80% משרה)

תיאור תפקיד:
ניהול המחלקה לילדים עם צרכים מיוחדים ,(החינוך המיוחד), בכפוף לחוק החינוך המיוחד, הנחיות משרד החינוך ואגף החינוך והקהילה ברשות המקומית. עיקרי תפקידו:
א. גיבוש מדיניות מערכת החינוך המיוחד ברשות המקומית, בהלימה למדיניות משרד החינוך ובתיאום מפקחי חנ"מ.
ב. ניהול שיבוץ  ומעקב אחר מערך ההשמה  של תלמידים במוסדות החינוך המיוחד, בתיאום עם מפקחי חנ"מ.
ג. ניהול והפעלה של מסגרות החינוך המיוחד.
ד. קליטה ,ארגון וניהול כוח אדם-סיעות .
ה. קליטה וארגון מערך המלווים בהסעות תלמידי החינוך המיוחד
ו. קשר עם מוסדות /מסגרות חינוך בהם לומדים תלמידי היישוב 
ז. עידוד והפעלה של יוזמות חינוכיות 
ח. הפעלה תכניות מקושרות תקציב 
ט. מתן מענה לפניות הורים 
י. ארגון והפעלה של ועדות  אפיון וזכאות
יא. הפעלת תכניות חוצות אגף ע"פ צורך     
            
דרישות תפקיד:
א. בעל תואר אקדמי, שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ. 
או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים. 
או תעודת סמיכות לרבנות (יורה יורה) לפי אישור הרבנות הראשית לישראל. 
או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שליש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור היתר).
ב. בעל תעודת הוראה.
ג. המנהל יחויב לסיים בהצלחה- קורס להדרכת מנהלי מחלקת חינוך, לא יאוחר משלוש שנים מתחילת מינויו. עדכון שכרו ככל שיועסק בחוזה אישי מותנה בסיום הקורס כאמור.
ד. ניסיון של 3 שנים  בניהול בתחום.

דרישות נוספות:
יישומי מחשב- היכרות עם תוכנת ה- office לרבות אקסל.
הגבלת כשירות- עובד חינוך מחויב באישור העסקתו כעובד חינוך בכתב מהמנהל הכללי.
העובד אינו יכול לעסוק בחינוך אם נתקיים אחד מאלה:
הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בביטחון המדינה.
הורשע בעבירה אחרת שיש עמה קלון והמנהל הכללי סבור כי לאור הרשעה זו אין העובד ראוי לשמש עובד חינוך.
הוכח למנהל הכללי שיש בהתנהגותו של העובד משום השפעה מזיקה על תלמידים.
בגיר שהורשע בעבירת מין בהתאם להוראות.

מאפייני העשייה בתפקיד:
עבודה בשעות לא שגרתיות.
עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה.
עבודה בצוותי עבודה.
תקשורת בינאישית גבוהה.
כושר ביטוי בכתב ובעל פה.

העסקה בדרוג בדירוג חינוך ונוער.

קורות חיים ניתן לשלוח במייל [email protected] או למסור במשאבי אנוש, אודם 63, שהם.

מועד אחרון להגשת מועמדות: 27.2.2020.

תיעננה רק פניות רלבנטיות הכוללות קו"ח בצירוף תעודות נלוות בציון מס' המכרז. 

*תינתן העדפה לאנשים עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.
האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. 

בכבוד רב 
איתן פטיגרו
ראש המועצה