דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי מספר 33/19  דרוש/ה ראש מדור בינוי ותשתיות - הארכה

(היקף משרה: 100%)

תיאור התפקיד:
ניהול ותכלול תחום תשתיות המים, ביוב, ניקוז, חשמל ותקשורת תוך איגום המידע הרשותי ותיעודו, מתן מידע תכנוני, תמיכה בהליך הוצאת היתר הבניה וביצוע פיקוח עליון על פרויקטים הקשורים בתחום התשתיות התת קרקעיות. ביצוע תיאום בין הרשות לבין גורמי חוץ (כגון: חברת החשמל, בז"ן, רשות העתיקות, מקורות וכו').
ניהול ופיקוח על פרויקטים בתחומים השונים שהמועצה מקדמת כגון: איטומים, שיפוצי קיץ, צביעה וכו'. 

תחומי האחריות:
1. 
ריכוז תחום התשתיות הזורמות (מים, ביוב וניקוז):
1.1. מתן מידע נדרש למידען התכנוני בכל הקשור בתשתיות הזורמות.
1.2. מתן אישור וביצוע בקרה בתהליך מתן היתר בניה (כולל: מתן מידע תכנוני ומילוי דרישות הועדה) בכל הקשור בתשתיות הזורמות.
1.3. ביצוע פיקוח עליון ותיאום פרויקטים המבוצעים בתחום התשתיות הזורמות (הפיקוח יכלול בין היתר: תיעוד שלבי ביצוע הפרויקט, צילום, קבלת תכניות AS MADE ועוד).
1.4. עדכון והטמעת כל המידע הקשור בתשתיות הזורמות במערכות ה GIS  המועצתית.

2.    
פיקוח ובקרה של הפרויקטים המתבצעים בשטח:
2.1. קיום קשר שוטף עם מנהל הפרויקט ומפקח הפרויקט לשם קבלת עדכונים ומתן הנחיות.
2.2. קיום קשר עם קבלנים ופועלים בהתאם לצורך.
2.3. עריכת סיורים בשטח לפחות אחת לשבוע לשם פיקוח ובדיקה של איכות הביצוע.
2.4. מעקב אחר סטאטוס הביצוע של כל פרויקט.
2.5. בדיקת כתבי כמויות לאחר ביצוע והעברתם למנהל מחלקת בינוי ותשתיות.
2.6. מתן עדכונים שוטפים למנהל מחלקת בינוי ותשתיות.

3. 
עבודה שוטפת:
3.1. טיפול בפניות מוקד 106 הקשורות לאגף (לדוגמה: תלונות על מפגעים כתוצאה מעבודת קבלן).
3.2. מתן היתרי חפירה לקבלנים (כולל טיפול באישורי משטרה).
3.3. אחראי/ת על פרויקטים בתחום ההנגשה.

כפיפות ניהולית ומקצועית: סגנית מהנדס המועצה ומנהלת מחלקת בינוי ותשתיות


תנאים מקדימים לתפקיד:
השכלה: הנדסאי בנין.    
שפות: עברית ברמה גבוהה.
יישומי מחשב: היכרות עם תכנות תומ"ב (cad) ו- office 
רישום מקצועי: רישום בפנקס ההנדסאים לפי חוק ההנדסאים.
                
כישורים אישיים: עבודת צוות, שירותיות, אמינות, אסרטיביות.     

מועד אחרון להגשת מועמדות: 18.7.2019 במייל [email protected] או למסור במשאבי אנוש, אודם 63, שהם.

תיעננה רק פניות רלבנטיות הכוללות קו"ח בצירוף תעודות נלוות בציון מס' המכרז. 

*על פי הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה התשמ"ח-1988. המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.

*תינתן העדפה לבעלי מוגבלויות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.
האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. 

בכבוד רב 

איתן פטיגרו
ראש המועצה