דלג לתוכן העמוד

דרוש/ה ממונה על שירותי חירום וביטחון - מס'  31/19 (היקף משרה: 100%)

 

תיאור התפקיד:     
מוביל את היערכות הרשות המקומית למצבי חירום תוך שיתוף פעולה עם כלל הגורמים הפועלים במרחב של הרשות המקומית ומהווה מנחה מקצועי בתחומים אלו ברשות המקומית. עיקרי התפקיד:
א. הכנת תכניות עבודה ואפיון צרכי חירום וביטחון ברשות בהתאמה לתקציב הרשות המקומית.
ב. ריכוז וועדת המל"ח וועדת הביטחון ברשות המקומית.
ג. ריכוז משק לשעת חירום (להלן: מל"ח) ופינוי, סעד,  חללים (להלן: פס"ח).
ד. מתאם ומרכז את מערך ההתגוננות האזרחית ברשות המקומית.
ה. הכנת מוסדות הרשות המקומית לשעת חירום.
ו. תפעול מערך האבטחה ברשות במצבי חירום.
ז. ניהול אירועי חירום.
ח. ייצוג הרשות בענייני חירום וביטחון ותיאום פעולות מול הגורמים הרלוונטיים. 
ט. ארגון פעולות אבטחה של "אישיות מאוימת" ופיקוח עליהן, בתיאום עם משטרת ישראל.
י.  ניהול מערך האבטחה בעת שגרה.
    
השכלה ודרישות מקצועיות:
בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.
או 
הנדסאי או טכנאי מוסמך בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012.
או
בעל תעודת סמיכות לרבנות (יורה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל.
או
בעל אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).
או
בעל 12 שנות לימוד עם ניסיון ניהולי כמפורט להלן.

ממונה החירום והביטחון יחויב לסיים בהצלחה קורס קב"טים של משרד הפנים לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור, ככל שהוא מועסק במסגרת חוזה אישי.  

בוגר קורס קציני צה"ל או בוגר קורס קציני משטרה או גוף חירום ובטחון אחר או בעל ניסיון ניהולי כמפורט להלן:

דרישות ניסיון מקצועי:
בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית כאמור - 5 שנות ניסיון בתפקידים מקצועיים בתחום שירות החירום והביטחון.
הנדסאי רשום - 6 שנות ניסיון מקצועי כאמור.
טכנאי מוסמך - 7 שנות ניסיון מקצועי אחר.
בעל 12 שנות לימוד - 8 שנות ניסיון מקצועי כאמור.

דרישות ניסיון ניהולי:    
בהתאם לעמידה בדרישות ההשכלה וההכשרות המקצועיות:
מועמד בוגר קורס קציני צה"ל או משטרה ובעל תואר אקדמי- ניסיון פיקודי/ ניהולי של שנתיים לפחות.
מועמד בוגר קורס קציני צה"ל או משטרה בעל 12 שנות לימוד- ניסיון  פיקודי/ ניהולי של 4 שנים לפחות.
מועמד שאינו בוגר קורס קצינים- ניסיון פיקודי/ ניהולי של 5 שנים או שביצע קורסים והכשרות בתחום החירום והביטחון לפי קביעת הוועדה במשרד הפנים.

דרישות נוספות:
רישום פלילי- היעדר הרשעה בעבודה שבנסיבות  העניין יש עימה קלון.
שפות- עברית ברמה גבוהה.
יישומי מחשב- היכרות עם תוכנות ה-office.
    
מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד: 
יכולת פיקוד, ניהול, שליטה והדרכה, עבודה בשעות לא שגרתיות, נסיעות במסגרת התפקיד עבודה עם נציגי ביטחון מגופים שונים ברשות ומחוצה לה, עבודה מאומצת במצבי חירום מקומיים ולאומיים, יכולת מתן שירות בשגרה ובחירום. 

הבהרה מגדרית: המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

מועד אחרון להגשת מועמדות: 11.6.19

במייל [email protected] או למסור במשאבי אנוש, אודם 63, שהם.

תיעננה רק פניות רלבנטיות הכוללות קו"ח בצירוף תעודות נלוות בציון מס' המכרז. 

*תינתן העדפה לבעלי מוגבלויות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.
האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. 

 

בכבוד רב 
איתן פטיגרו
ראש המועצה