הודעה על הקצאת קרקע

מועצה מקומית שהם מתכבדת בזאת להביא לידיעת הציבור בדבר האפשרות להקצאת קרקע  ומבנה למטרת חינוך


מועצה מקומית שהם מתכבדת בזאת להביא לידיעת הציבור בדבר האפשרות להקצאת קרקע  ומבנה למטרת חינוך כמפורט להלן:

כתת גן: בשטח של  75 מ"ר ברוטו (53 מ"ר נטו): 
בכתובת הידועה : רחבת עדי 3 , שהם גוש: 6864 מגרש: 618 חלקה 65
תקופת ההקצאה : 3 שנים (36 חודש) בכפוף להמלצת אגף חינוך ועמידה בתבחיני המועצה מידי שנה.
עמותת גנאחר" עושה שימוש במבנה לפעילות כתת גן.

עמותות או גופים המעוניינים להגיש בקשה להקצאה, מתבקשים לפנות בכתב לועדה להקצאות קרקע בקשות ניתן להגיש לא יאוחר מתאריך 17.3.2019  . לידי הגב' סימה זאנה, קומה ב' בנין המועצה.
פקס: 03-9747716   מייל sima@shoham.muni.il 

 

בברכה,

דודי זביב
מנכ"ל המועצה