מועצה מקומית שהם: הודעה על הקצאת מבנה - פרסום ראשון 

מבנה מאת עמותת יד משהם


מועצה מקומית שהם מתכבדת בזאת להביא לידיעת הציבור בדבר האפשרות להקצאת מבנה יביל  בשטח של כ- 50 מ"ר למטרת פעילות  מחסן גמ"ח כמפורט להלן:
לוועדה להקצאת קרקע ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית במועצה המקומית שהם, הוגשה בקשה להקצאת המבנה. מאת עמותת יד משהם  ע"ר 58-036504-7  
עמותת "יד משהם"  עושה שימוש במבנה.
בכתובת הידועה כגוש 6841 מגרש : 4001 חלק מחלקה: 22 ברחוב הקשת פינת הדקל 2  שהם 
 תקופת ההקצאה: ארבע שנים (4 שנים) בכפוף לתבחיני המועצה 
עמותות או גופים המעוניינים להגיש בקשה להקצאה  רשאים להגיש בקשה בכתב בצירוף מסמכים נלווים המפורסמים באתר המועצה עד לתאריך:28.4.2022 לוועדה להקצאות קרקע, לידי גב' סימה זאנה, קומה ב' בניין המועצה. 
פקס: 03-9747716  מייל: [email protected]

בברכה,

יוסי בן חיים 
מנכ"ל המועצה יו"ר הועדה