עמותת עמית שהם, ע"ר 580379881

הודעה על פירוק העמותה


באסיפה הכללית של העמותה מיום 09.09.2021 הוחלט על פירוק מרצון של העמותה ומינוי של עו"ד  עדי סדינסקי לוי, ממשרד ויינברגר ברטנטל ושות', רח' כנרת 5, בני ברק, כמפרק העמותה.

על נושי העמותה להגיש למפרק, לפי הכתובת הרשומה לעיל או לפקס: 03-6129187, את תביעותיהם תוך 21 יום מיום פרסום הודעה זו.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל - לא ייענה
עדי סדינסקי לוי, עו"ד