הודעה על הקצאת קרקע ומבנים - פרסום ראשון 

מועצה מקומית שהם מתכבדת בזאת להביא לידיעת הציבור בדבר האפשרות להקצאות מבנה (חלק ממבנה) כמפורט. מטרת הפעילות : השאלת ציוד רפואי ושיקומי.


מבנה (כיתת גן) בן קומת אחת ,בשטח  של כ-  100 מ"ר  בכתובת הידועה : מגרש 5332 גוש 6846 , חלקה 76 ברחוב רחבת כלנית 2 ,שכונת טללים -שהם. 

תקופת ההקצאה: חמש  שנים  ( 5 ) עם אופציה למועצה להאריך את תקופת ההקצאה בחמש שנים (5) נוספות , מימוש האופציה בכפוף לעמידה בתבחיני המועצה ואישור המליאה.

עמותות או גופים המעוניינים להגיש בקשה רשאים לפנות בכתב לוועדה להקצאות קרקע, לידי גב' סימה זאנה, קומה ב' בניין המועצה. פקס: 03-9747716   
מייל: sima@shoham.muni.il
בקשות בצירוף מסמכים נלווים יוגשו עד 60 יום ממועד הפרסום , ולא יאוחר ממועד 31.10.21  


בברכה,

יוסי בן חיים
מנכ"ל המועצה ויו"ר הועדה