הודעה על הקצאת קרקע ומבנים - פרסום ראשון 

מועצה מקומית שהם מתכבדת בזאת להביא לידיעת הציבור בדבר האפשרות להקצאות קרקע כמפורט: מטרת הפעילות: הקמת בית כנסת רפורמי. 


נתוני המגרש : גוש 7330  מגרש 414 (חלק ממגרש) עפ"י תכנית מאושרת לשכונת הדרים תמ"ל 1007 בשטח  של כ-  500 מ"ר .
תקופת ההקצאה: עשרים וחמש שנים ( 25 ) .

למועצה הוגשה פניה מאת התנועה הרפורמית ליהדות מתקדמת בישראל.

עמותות או גופים העומדים בדרישות לבקשה והמעוניינים להגיש בקשה רשאים לפנות בכתב לוועדה להקצאות קרקע, לידי גב' סימה זאנה, קומה ב' בניין המועצה. פקס: 03-9747716   
מייל: sima@shoham.muni.il
בקשות בצירוף מסמכים נלווים יוגשו עד 60 יום ממועד הפרסום , ולא יאוחר ממועד 31.10.21  


בברכה,

יוסי בן חיים
מנכ"ל המועצה ויו"ר הועדה