הודעות על הקצאות קרקע


הודעה על הקצאת קרקע
פרסום ראשון 

מועצה מקומית שהם מתכבדת בזאת להביא לידיעת הציבור בדבר האפשרות להקצאת קרקע ומבנה (הקצאה חדשה )למטרת פעילות תנועת נוער, בכתובת הידועה: 
גוש 6851: מגרש : 5604  חלקה: 96 בשטח של 730 מ"ר ברחוב תפן 1 שהם 
תקופת ההקצאה: לחמש (5) שנים, עם אופציה למועצה להאריך את תקופת ההרשאה בתקופה נוספת בת עד חמש שנים.
עמותת הצופים העבריים בישראל (שבט ראם) מקיימת פעילות במבנה.
עמותות או גופים המעוניינים להגיש בקשה ,רשאים לפנות בכתב עד לתאריך:25.4.18 לוועדה להקצאות קרקע, לידי גב' סימה זאנה, קומה ב' בניין המועצה. 
פקס: 03-9747716      מייל: sima@shoham.muni.il

בברכה,

דודי זביב
מנכ"ל המועצה


הודעה על הקצאת קרקע
פרסום שני 

"מועצה מקומית שהם מתכבדת בזאת להביא לידיעת הציבור כי בכוונת המועצה להקצות את הקרקע לעמותת שק"ל (ע"ר 58-0020287 ) לשם הקמת "בית לחיים"  מעון למגורים מיוחד, לאנשים עם מוגבלויות. 

הקרקע בכתובת הידועה: שכונה כ"א,  גוש 4964 מגרש 413  חלקה 5 ,שטח הקרקע 3.005 דונם, ייעוד הקרקע לפי תכנית תמ"ל 1007 .

תקופת ההקצאה: 25 שנה, מותנית בשני תנאים.

1. גיוס הכספים הנדרשים להקמת פרויקט במתכונת שעליה תסכים המועצה לסמוך את ידיה – הינו תנאי יסודי להקצאה.
תקופת  ההקצאה ל- 25 שנה תיספר מתום תקופת הגיוס.
תקופת הגיוס – שנה ממועד ההחלטה להקצות הקצאה מותנת זו.
למועצה אופציה להאריך את תקופת הגיוס בשנה נוספת. זאת אם תתרשם כי הגיוס מתקדם ונדרשת שנה נוספת להשלמתו. הגיוס יתבצע ממענקים, קרנות, ביטוח לאומי ,מתרומות ובכלל.
ההקצאה תתבטל אם גיוס כאמור לעיל לא יצלח. 
2. חתימת הסכם עם המועצה ביחס לכל היבטי הפרויקט הרלוונטיים. זאת עד תום תקופת גיוס התקציב לפרויקט (כפי שתיקבע כאמור לעיל)


בעל עניין ו/או הרואה את עצמו נפגע ו/או עשוי להיפגע מהקצאת הקרקע במקרקעין דלעיל, וכל המעוניין להביע עמדה, רשאי לפנות בכתב עד לתאריך 22.4.18 , לוועדה להקצאות קרקע

לידי סימה זאנה, קומה ב' בנין המועצה. פקס: 9747716 – 03 מייל: sima@shoham.muni.il


בכבוד רב
דודי זביב מנכ"ל המועצה