הודעה על הקצאת קרקע - פרסום שני 

הקצאת קרקע ומבנים למטרת בית כנסת  מאת עמותת "נר ברוך"


לוועדה להקצאת קרקע ומבנים ללא תמורה ,או בתמורה סמלית במועצה המקומית שהם, הוגשה בקשה אחת להקצאת קרקע ומבנים למטרת בית כנסת  מאת עמותת "נר ברוך"  ע"ר 580491678
בכתובת הידועה: גוש 6848 , מגרש 4001 (חלק 1) חלקה 22 , ברחוב הדקל 2  ,שהם.

תקופת ההקצאה: עשרים וחמש שנה (25 ) עם אופציה למועצה להאריך את תקופת ההרשאה בשתי תקופות נוספות בנות 10 שנים כל אחת. (10+ 10 )
בעל עניין ו/או הרואה את עצמו נפגע ו/או עשוי להיפגע מהקצאת הקרקע במקרקעין דלעיל, וכל המעוניין להביע עמדה, רשאי לפנות בכתב עד לתאריך 27.8.20  , לוועדה להקצאות קרקע

לידי סימה זאנה, קומה ב' בנין המועצה. פקס: 9747716 – 03 מייל: sima@shoham.muni.il

בברכה,

יוסי בן חיים
מנכ"ל המועצה ויו"ר הועדה