הודעות על הקצאות קרקע


הודעה על הקצאת קרקע ומבנים
פרסום שני 

מועצה מקומית שהם מתכבדת בזאת להביא לידיעת הציבור בדבר כוונתה להקצאות מבנה (חלק מהמבנה)  בעבור עמותת יד שרה מטרת הפעילות : השאלת ציוד רפואי ושיקומי   . 

המבנה (כיתת גן) בן קומת אחת ,בשטח  של כ-  100 מ"ר  בכתובת הידועה : מגרש 5332 גוש 6846 חלקה 76 ברחוב רחבת כלנית 2 ,שכונת טללים -שהם. 

תקופת ההקצאה: חמש  שנים  ( 5 ) עם אופציה למועצה להאריך את תקופת ההקצאה בחמש שנים (5) נוספות , מימוש האופציה בכפוף לעמידה בתבחיני המועצה ואישור המליאה.

בעל עניין ו/או הרואה את עצמו נפגע ו/או עשוי להיפגע מהקצאת הקרקע במקרקעין דלעיל, וכל המעוניין להביע עמדה, רשאי לפנות בכתב עד לתאריך 12.1.22 לוועדה להקצאות קרקע

לידי סימה זאנה, קומה ב' בנין המועצה. פקס: 9747716 – 03 מייל: sima@shoham.muni.il


בברכה,

יוסי בן חיים
מנכ"ל המועצה ויו"ר הועדה 


 


הודעה על הקצאת קרקע ומבנים
פרסום שני 

מועצה מקומית שהם מתכבדת בזאת להביא לידיעת הציבור בדבר כוונתה להקצאות קרקע לתנועה הרפורמית ליהדות מתקדמת בישראל. לטובת הקמת בית כנסת רפורמי בשכונת הדרים .

נתוני המגרש : גוש 7330  מגרש 414 (חלק ממגרש) עפ"י תכנית מאושרת לשכונת הדרים תמ"ל 1007 בשטח  של כ-  500 מ"ר .
תקופת ההקצאה: עשרים וחמש שנים ( 25 ) .

בעל עניין ו/או הרואה את עצמו נפגע ו/או עשוי להיפגע מהקצאת הקרקע במקרקעין דלעיל, וכל המעוניין להביע עמדה, רשאי לפנות בכתב עד לתאריך 12.1.22  לוועדה להקצאות קרקע.

לידי סימה זאנה, קומה ב' בנין המועצה. פקס: 9747716 – 03 מייל: sima@shoham.muni.il


בברכה,

יוסי בן חיים
מנכ"ל המועצה ויו"ר הועדה 

 


ועדה מקצועית להקצאות קרקע ומבנים שהם
עדכון פרוגרמה לשטחי ציבור

מועצה מקומית שהם מודיעה על עדכון פרוגרמה לשטחי ציבור
בהמשך לאישורה במליאת המועצה בישיבתה מיום 24.11.21
הפרוגרמה המעודכנת מופיעה באתר המועצה כאן

בברכה
יוסי בן חיים 
מנכ"ל המועצה

 


לוועדה להקצאת קרקע ומבנים ללא תמורה ,או בתמורה סמלית במועצה המקומית שהם, הוגשה בקשה אחת להקצאת קרקע ומבנים למטרת בית כנסת  מאת עמותת "נר ברוך"  ע"ר 580491678
בכתובת הידועה: גוש 6848, מגרש 4001 (חלק 1) חלקה 22 , ברחוב הדקל 2  ,שהם.

תקופת ההקצאה: עשרים וחמש שנה (25 ) עם אופציה למועצה להאריך את תקופת ההרשאה בשתי תקופות נוספות בנות 10 שנים כל אחת. (10+ 10 )
בעל עניין ו/או הרואה את עצמו נפגע ו/או עשוי להיפגע מהקצאת הקרקע במקרקעין דלעיל, וכל המעוניין להביע עמדה, רשאי לפנות בכתב עד לתאריך 27.8.20  , לוועדה להקצאות קרקע

לידי סימה זאנה, קומה ב' בנין המועצה. פקס: 9747716 – 03 מייל: sima@shoham.muni.il

בברכה,

יוסי בן חיים
מנכ"ל המועצה ויו"ר הועדה