קריטריונים למלגת מפעל הפיס ולמלגת המועצה לשנת תשפ"א


קריטריונים לקבלת מלגת מפעל הפיס על סך 10,000 ₪ לשנת תשפ"א:                   (בכפוף לאישור מפעל הפיס)
1. המבקש/ת חייב/ת להיות תושב/ת שהם בהווה או בחמש השנים שקדמו לתחילת לימודיו.
2. המבקש/ת צריך/ה להיות סטודנט/ית במוסד המוכר על ידי המל"ג, לתואר אקדמי ראשון או שני המוכר על ידי המל"ג; או ללימודי תעודת הוראה המוכרת על ידי המל"ג; או לימודי הנדסאי במוסד המוכר על ידי מה"ט; או בבתי ספר על תיכוניים לאומנויות המוכרים ע"י משרד התרבות והספורט.
3. המבקש/ת י/תציג אישור על שרות צבאי מלא או שירות לאומי. מקרים של פטור מטעמים רפואיים יידונו באופן חריג.
4. המבקש/ת מתחייב/ת לתרומה קהילתית של  140 שעות. השיבוץ להתנדבות בקהילה ייעשה על ידי רכזת המלגות במרכז הצעירים בלבד. המלגאי/ת יבצעו את מלוא שעות ההתנדבות בין  18.10.2020- 31.7.2021.
5. המבקש/ת מתחייב/ת להציג מערכת שעות של 21 ש"ש לפחות- סטודנטים שטרם יש בידם מערכת שעות לשנת הלימודים הבאה, יצטרכו להציג את מערכת השעות מיד לכשתתקבל ולא מאוחר מהשבוע הראשון לתחילת הלימודים. סטודנטים שלא ימציאו אישור זה עד סוף השבוע הראשון ללימודים, יוצאו מהמלגה עקב אי עמידה בתנאים.
6. במידה והמלגאי/ת לא יעמדו בתנאי המלגה- קרי, הצגת כל האישורים הנדרשים וביצוע 140 שעות ההתנדבות עד 31.7.21, הם לא יקבלו את התשלום המלא עבור המלגה.
7. קבלת המלגה תינתן פעם אחת לסטודנט בתואר ראשון או תואר שני/ תעודת הוראה/ לימודי הנדסאי (מוכר ע"י מה"ט).
8. סטודנטים שקיבלו בעבר מלגת מועצה אינם זכאים לקבלת מלגת מפעל הפיס.
9. אין סטודנט/ית רשאים להגיש בקשות חוזרות במידה ואושרה להם בעבר מלגת מפעל הפיס או מלגת המועצה והועבר להם תשלום (ולו באופן חלקי).

טופס הגשה למלגת מפעל הפיס


 

קריטריונים לקבלת מלגת המועצה על סך 2,000 ₪ לשנת תשפ"א: 
1. המבקש/ת חייב/ת להיות תושב/ת שהם בהווה או בחמש השנים שקדמו לתחילת לימודיו.
2. המבקש/ת צריך/ה להיות סטודנט/ית במוסד המוכר על ידי המל"ג, לתואר אקדמי ראשון או שני המוכר על ידי המל"ג; או ללימודי תעודת הוראה המוכרת על ידי המל"ג; או לימודי הנדסאי במוסד המוכר על ידי מה"ט.
3. המבקש/ת י/תציג אישור על שרות צבאי מלא או שירות לאומי. מקרים של פטור מטעמים רפואיים יידונו באופן חריג. עתודאים יציגו אישור מצה"ל על השתתפותם במסלול העתודה האקדמית.  
4. המבקש/ת מתחייב/ת לתרומה קהילתית של  30 שעות. השיבוץ להתנדבות בקהילה ייעשה על ידי רכזת המלגות במרכז הצעירים בלבד. המלגאי/ת יבצעו את מלוא שעות ההתנדבות בין  18.10.2020- 30.10.2021.
5. המבקש/ת מתחייב/ת להציג מערכת שעות של 21 ש"ש לפחות. מבקש/ת מלגה לתואר שני מתחייב/ת להציג מערכת שעות של 8 ש"ש לפחות. סטודנטים שטרם יש בידם מערכת שעות לשנת הלימודים הבאה, יצטרכו להציג את מערכת השעות מיד לכשתתקבל ולא מאוחר מהשבוע הראשון לתחילת הלימודים. סטודנטים שלא ימציאו אישור זה עד סוף השבוע הראשון ללימודים, יוצאו מהמלגה עקב אי עמידה בתנאים.
6. במידה והסטודנט לא יעמוד בתנאי המלגה- קרי, הצגת כל האישורים הנדרשים וביצוע 30 שעות התנדבות עד 30.10.2021, הוא לא יקבל את התשלום עבור המלגה.
7. קבלת המלגה תינתן פעם אחת לסטודנט בתואר ראשון או תואר שני/ תעודת הוראה/ לימודי הנדסאי (מוכר ע"י מה"ט)/ עתודה.
8. סטודנטים שקיבלו בעבר מלגת מפעל הפיס אינם זכאים לקבלת מלגת מועצה.
9. אין סטודנט/ית רשאים להגיש בקשות חוזרות במידה ואושרה להם בעבר מלגת מפעל הפיס או מלגת המועצה והועבר להם תשלום (ולו באופן חלקי).

טופס הגשה למלגת המועצה


ניתן להגיש בקשות עד ה- 1.8.2020