קריטריונים למלגת מועצת שוהם בשיתוף מפעל הפיס ולמלגת המועצה לשנת תשפ"ב


ניתן להגיש בקשות עד ה- 7.8.2021


קריטריונים לקבלת מלגת מועצת שוהם בשיתוף מפעל הפיס על סך 10,000 ₪ לשנת תשפ"ב: (בכפוף לאישור מפעל הפיס)

1. המבקש/ת חייב/ת להיות תושב/ת שהם בהווה או בחמש השנים שקדמו לתחילת לימודיו/ה והוריו/ה עדיין מתגוררים בשוהם. 
2. המבקש/ת צריך/ה להיות סטודנט/ית במוסד המוכר על ידי המל"ג, לתואר אקדמי ראשון או שני המוכר על ידי המל"ג; או ללימודי תעודת הוראה המוכרת על ידי המל"ג; או לימודי הנדסאי במוסד המוכר על ידי מה"ט; או בבתי ספר על תיכוניים לאומנויות המוכרים ע"י משרד התרבות והספורט.
3. המבקש/ת י/תציג אישור על שרות צבאי מלא או שירות לאומי. מקרים של פטור מטעמים רפואיים יידונו באופן חריג.
4. המבקש/ת מתחייב/ת לתרומה קהילתית ביישוב של  140 שעות. השיבוץ להתנדבות בקהילה ייעשה על ידי רכז/ת המלגות במרכז הצעירים בלבד. המלגאי/ת יבצעו את מלוא שעות ההתנדבות בשוהם בלבד, בין התאריכים  10.10.2021 - 31.7.2022. ייתכנו שינויים בתאריכים בהתאם לדרישת מפעל הפיס. 
5. המבקש/ת מתחייב/ת להציג מערכת שעות של 21 ש"ש לפחות- סטודנטים שטרם יש בידם מערכת שעות לשנת הלימודים הבאה, יצטרכו להציג את מערכת השעות מיד לכשתתקבל ולא מאוחר מהשבוע הראשון לתחילת הלימודים. סטודנטים שלא ימציאו אישור זה עד סוף השבוע הראשון ללימודים, יוצאו מהמלגה עקב אי עמידה בתנאים.  
6. במידה והמלגאי/ת לא יעמדו בתנאי המלגה- קרי, הצגת כל האישורים הנדרשים וביצוע 140 שעות ההתנדבות עד 31.7.22, הם לא יקבלו את התשלום המלא עבור המלגה.
7. קבלת המלגה תינתן פעם אחת לסטודנט בתואר ראשון או תואר שני/ תעודת הוראה/ לימודי הנדסאי (מוכר ע"י מה"ט)/ לימודים על תיכוניים בבתי ספר לאומנויות (מוכר ע"י משרד התרבות והספורט).
8. סטודנטים שקיבלו בעבר את מלגת מועצה אינם זכאים לקבלת מלגת מפעל הפיס בשיתוף המועצה.
9. אין סטודנט/ית רשאים להגיש בקשות חוזרות במידה ואושרה להם בעבר מלגת מפעל הפיס בשיתוף המועצה או מלגת המועצה והועבר להם תשלום (ולו באופן חלקי).

 

טופס הגשה למלגת מפעל הפיס


 

קריטריונים לקבלת מלגת המועצה על סך 2,000 ₪ לשנת תשפ"ב: 

1. המבקש/ת חייב/ת להיות תושב/ת שהם בהווה או בחמש השנים שקדמו לתחילת לימודיו/ה והוריו/ה עדיין מתגוררים בשוהם. 
2. המבקש/ת צריך/ה להיות סטודנט/ית במוסד המוכר על ידי המל"ג, לתואר אקדמי ראשון או שני המוכר על ידי המל"ג; או ללימודי תעודת הוראה המוכרת על ידי המל"ג; או לימודי הנדסאי במוסד המוכר על ידי מה"ט; או בבתי ספר על תיכוניים לאומנויות המוכרים ע"י משרד התרבות והספורט.
3. המבקש/ת י/תציג אישור על שרות צבאי מלא או שירות לאומי. מקרים של פטור מטעמים רפואיים יידונו באופן חריג. עתודאים יציגו אישור מצה"ל על השתתפותם במסלול העתודה האקדמית.  
4. המבקש/ת מתחייב/ת לתרומה קהילתית ביישוב של 30 שעות. השיבוץ להתנדבות בקהילה ייעשה על ידי רכז/ת המלגות במרכז הצעירים בלבד. המלגאי/ת יבצעו את מלוא שעות ההתנדבות בשוהם בלבד, בין התאריכים  10.10.2021- 30.10.2022.
5. המבקש/ת מתחייב/ת להציג מערכת שעות של 18 ש"ש לפחות. מבקש/ת מלגה לתואר שני מתחייב/ת להציג מערכת שעות של 8 ש"ש לפחות. סטודנטים שטרם יש בידם מערכת שעות לשנת הלימודים הבאה, יצטרכו להציג את מערכת השעות מיד לכשתתקבל ולא מאוחר מהשבוע הראשון לתחילת הלימודים. סטודנטים שלא ימציאו אישור זה עד סוף השבוע הראשון ללימודים, יוצאו מהמלגה עקב אי עמידה בתנאים. 
6. במידה והסטודנט לא יעמוד בתנאי המלגה- קרי, הצגת כל האישורים הנדרשים וביצוע 30 שעות התנדבות עד 30.10.2022, הוא לא יקבל את התשלום עבור המלגה.
7. קבלת המלגה תינתן פעם אחת לסטודנט בתואר ראשון או תואר שני/ תעודת הוראה/ לימודי הנדסאי (מוכר ע"י מה"ט)/ עתודה/ לימודים על תיכוניים בבתי ספר לאומנויות (מוכר ע"י משרד התרבות והספורט).
8. סטודנטים שקיבלו בעבר מלגת מפעל הפיס בשיתוף המועצה אינם זכאים לקבלת מלגת מועצה.
9. אין סטודנט/ית רשאים להגיש בקשות חוזרות במידה ואושרה להם בעבר מלגת מפעל הפיס בשיתוף המועצה או מלגת המועצה והועבר להם תשלום (ולו באופן חלקי).

 

טופס הגשה למלגת המועצה


ניתן להגיש בקשות עד ה- 7.8.2021