סקר נכסים - שאלות ותשובות 


בימים אלו מבצעת המועצה סקר נכסים כולל ביישוב. ביצוע הסקר התחייב בעקבות פסק דין של בית המשפט העליון (רע"א 2453/13 אלעזר עמר נ' עיריית חדרה), הקובע כי על כל הרשויות המקומיות חלה חובה לחייב בתשלום ארנונה כללית עבור שטח הכולל חלקי מטר רבוע (עד שתי ספרות אחרי הנקודה - 0.00) ולהעביר את כל הנכסים לחיוב בשיטה זו עד 1.1.2018.  

מאחר ובשוהם לא נערך סקר מדידות כללי מזה כ- 15 שנים, אין בידי המועצה נתוני מדידה עדכניים של כלל נכסי המגורים בישוב, ולפיכך מתבצע סקר מקיף לצורך מיפוי הנכסים ועדכון מסד הנתונים בהתאם לשיטת המדידה המדויקת שחייב בית המשפט העליון. 
 

הסקר נועד להשיג מספר מטרות: 
• להבטיח נכונות והתאמה מלאה בין מספר וגודל הנכסים במציאות ביישוב לבין רישומי המועצה; 
• להביא לשוויון בין התושבים בתשלום המיסים הקבועים בחוק ולגביית מס אמת, על בסיס שיטת מדידה אחידה ומדויקת;
• לעמוד בהנחיות משרד הפנים ופסיקת בית המשפט העליון.   

כידוע, הפחיתה המועצה בשנתיים האחרונות את תעריפי הארנונה למגורים בשיעור מצטבר של  כ-  5%, זאת בנוסף לביטול אגרת השמירה חמש שנים קודם לכן. ככל שתוצאות הסקר יביאו להגדלת ההכנסות, הדבר יאפשר למועצה לבצע עדכונים, לרבות הקלות נוספות בצו הארנונה.   

את הסקר מבצעת חברת "קלימי מדידות", אשר נבחרה על ידי ועדת המכרזים של המועצה. יודגש ויובהר כי חברת המדידות מקבלת מהמועצה תמורה פר מדידה (מחיר לתשריט מדידה), ואינה מתוגמלת בגין תוספת שטחים שמדדה.
להלן מקבץ שאלות ותשובות הקשורות לסקר ו/או לאופן חיוב הנכסים בתשלום ארנונה כללית.

1. כיצד פועל סקר המדידה בשוהם?
חברת המדידות יוצרת קשר עם התושבים באמצעות מכתב בקשה לתיאום מועד לביצוע המדידה, ובמידת הצורך מכתב נוסף. באחריות התושב ליצור קשר עם חברת המדידות כדי לתאם מועד מדידה בזמן שנוח לו.
לאחר ביצוע המדידה, התשריט נבדק על ידי מנהל הארנונה, תוך השוואה לתשריט קודם במידה וקיים ברשות המועצה. אם נמצאו טעויות שניתן לאתרן במסגרת בקרה פנימית זו, מתבקשת חברת המדידות לבדוק את המדידה ולבצע, במידת הצורך, תיקונים בתשריט. לאחר הליך הבקרה נשלחת שומת ארנונה מעודכנת לתושב.  

2. מהי שיטת חישוב השטחים בצו הארנונה?
על פי צו המיסים, שיטת חישוב השטחים הקבועה בצו הארנונה כוללת את כל שטח הבניין לרבות קירות חיצוניים, מרפסות מקורות ושטחים משותפים עד לתקרה של 20% משטח הדירה וצמודותיה, ובהפחתות שונות כגון : שטח ממ"ד עד 10 מ"ר, חלל מדרגות בקומה העליונה, חיוב מופחת בשיעור 50% בגין עליית גג ומרתף שאינם משמשים למגורים. מחסן גינה נייד פטור. שטחים שאינם מקורים - פטורים. 

3. מדוע נדרשת מדידה בתוך הבית? 
כאמור, שיטת המדידה שחייב בית המשפט העליון היא לרמת דיוק הכוללת חלקי מטר מרובע עד שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית – 0.00 . מדידה חיצונית מאפשרת לקבל את נתוני הברוטו של הנכס, ומאחר שעל פי צו הארנונה של המועצה יש להפחית את שטח הממ"ד, חלל מדרגות עליון, מחצית משטח מרתף שאינו למגורים, מחצית משטח עליית גג, שטח פטיו וכו', הרי שיש למדוד שטחים אלה באותה רמת הדיוק הנדרשת לצורך חישוב מדויק של ההפחתות והשגת תוצאת מדידה כוללת מדויקת. כניסה לבית אף מאפשרת נגישות טובה יותר לקירות חיצוניים בקומות הגבוהות.   
  
4. מה לגבי נכסים שקיימים לגביהם נתוני שטח מדויקים מהשנים האחרונות
נכסים שנמדדו על ידי המועצה בשנתיים-שלוש האחרונות, ואשר לגביהם יש למועצה נתונים כנדרש על-פי הפסיקה, לא ימדדו במסגרת סקר הנכסים. 

5. כיצד מעודכנות תוצאות המדידה?
לאחר ביצוע המדידה, הבקרה עליה ועיבוד הנתונים על ידי המועצה, יקבל מחזיק בנכס, הודעת שומה ותשריט מעודכן של הנכס, הכולל פירוט מדויק של כל השטחים החייבים בארנונה וסיווגם, ומועדים בהם ניתן לברר פרטים במסגרת קבלת קהל, והמועד להגשת השגה. 

6. מאיזה תאריך מתבצע עדכון שומת הארנונה בהתאם לנתוני המדידה החדשים?
בהודעת השומה יצוין תאריך תחילת התוקף שלה. שובר תשלום יישלח במועד החיוב הדו-חודשי שלאחר משלוח התשריט והודעת השומה לתושב.  

7. האם יהיה חיוב/זיכוי רטרואקטיבי?
במידה ויחול שינוי בשטחים החייבים בארנונה, הוא יחול ממועד החיוב ולהבא, ולא יהיה חיוב או זיכוי רטרואקטיבי. 

8. מה הדין במקרה של תושב שמסרב לאפשר למודדים להיכנס ולמדוד את הנכס
במקרה של סירוב לתאם מדידה, תוציא המועצה לתושב חיוב על פי הערכה, אשר מתבססת על מידע אחר שבידי המועצה, לרבות תשריטי מדידות קודמות, וללא ההפחתות הנדרשות במדידה (כגון אופן השימוש במרתף). 
במקרה כזה, מאפשרת המועצה לתושב לתאם מדידה בתוך 90 יום. לאחר תקופה זו, תהיה השומה שנקבעה – תקפה. 

9. איך ייתכן ששטח הנכס השתנה בעקבות סקר הנכסים, למרות שלא בוצע שום שינוי בנכס מיום שנבנה?
אם לא בוצעו שינויים בנכס, ההפרשים בשטח הנכס בעקבות המדידה יכולים לנבוע ממספר סיבות:
א. ייתכן שנתוני המדידה שהיו בידי המועצה טרם ביצוע הסקר, היו על בסיס דיווח הקבלן שבנה את הנכס. דיווח  זה לא בוצע בהתאם לשיטת החישוב הקבועה בצו הארנונה אלא בהתאם לשטחים הנלקחים בחשבון בדיני התכנון והבניה או לפי חוק המכר.
ב. יתכן שהנכס כולל שטחים אשר בהתאם לצו הארנונה היו אמורים להיות מחויבים ואשר פרטיהם לא היו ידועים למועצה (כגון: סככות, חניות מקורות וכד').
ג. ייתכן שחישוב החיוב שבוצע כתוצאה ממדידה קודמת לא היה מדויק.
יודגש כי ישנם נכסים שלגביהם על פי נתוני המדידה החדשים שטח המדידה החייב בארנונה קטן לעומת החיוב הקודם. 

10. האם יש באפשרותי לערער על תוצאות המדידה?
בהחלט כן. התשריט של חברת המדידה נשלח לתושב ביחד עם נתונים השוואתיים על השטחים החייבים בארנונה לפני המדידה ואחריה. לתשריט מצורף מכתב ובו מועדי קבלת קהל בהם הוא יכול להגיש השגה על התשריט. 

אין חובה להגיע עם מדידה נגדית, אך תושב שרוצה – יכול לעשות כן. 
תושב יכול להגיש השגה בפני מנהל הארנונה, ובמידת הצורך אם השגתו נדחית, עפ"י רצונו, יכול גם להגיש ערר לוועדת הערר שליד המועצה. ועדת הערר מורכבת מאנשי ציבור, אנשי מקצוע (עורכי דין, רואי חשבון וכד'), שהם תושבי היישוב, ופועלים באופן בלתי תלוי במועצה. 
יודגש, שהבקרה הפנימית של מנהל הארנונה ביחס לתשריט טרם משלוח הודעת השומה נעשית ללא היכרות עם הנכס הספציפי, ומטבע הדברים לא כל טעות ניתן לאתר במסגרתה. לכן חשוב שהתושב, המכיר את הבית, יבדוק היטב את תשריט המדידה, והיה ומצא בו טעות- יפנה לברר את הדברים או יגיש השגה במידת הצורך. 

11. האם המודדים מדווחים על חריגות בנייה?
סקר המדידות הוא לצרכי ארנונה בלבד, והמודדים אינם מפקחי בניה ובחלק גדול מהמדידות אינם מחזיקים בהיתר הבניה. כאמור מטרת סקר המדידות הוא למפות ולחייב את שטחי הארנונה באופן מדויק, ושיטת חישוב השטח שונה מאשר לצורך היתרי בניה. לכן, ביצוע סקר המדידות לא צפוי להביא לידיעת המועצה חריגות בניה, למעט אולי במקרים חריגים כגון תוספות בניה בולטות במיוחד.  מטעמים אלה, אין לראות בתשריט המדידה ובשומת הארנונה משום הכרה בכך שכל הבניה בנכס היא חוקית. במידה ובכל זאת יתברר למועצה על בנייה שלא בהיתר, תינתן לבעלי הנכס השהות להגיש בקשה להיתר בניה. 

למענה על שאלות ובירורים, ניתן לפנות למחלקת הגבייה במועצה 03-9723080-3