הודעה על הקצאת קרקע - פרסום ראשון 


 

מועצה מקומית שהם מתכבדת בזאת להביא לידיעת הציבור בדבר האפשרות להקצאת קרקע ומבנה למטרת פעילות בית כנסת.
בכתובת הידועה: רחוב עמק איילון פינת רח' החבל שהם .גוש 6847  מגרש 5313-1  חלקה 13,שטח בנוי 390.89 מ"ר.

 

תקופת ההקצאה: 
25 שנה + אפשרות להארכה בשתי תקופות אופציה נוספות שלא יעלו על 10 שנים כל אחת. (בכפוף לאישור המועצה)
עמותת "אור החיים"  עושה שימוש במבנה למטרת בית כנסת .
עמותות או גופים המעוניינים להגיש בקשה רשאים לפנות בכתב עד לתאריך: 7.10.19 לוועדה להקצאות קרקע, לידי גב' סימה זאנה, קומה ב' בניין המועצה. 
פקס: 03-9747716 מייל: sima@shoham.muni.il

בברכה,

יוסי בן חיים 
מנכ"ל המועצה