הודעה על הקצאת קרקע - פרסום ראשון 


מועצה מקומית שהם מתכבדת בזאת להביא לידיעת הציבור בדבר האפשרות להקצאת קרקע ומבנה למטרת פעילות בית כנסת.
בכתובת הידועה: רחוב תמר 20 שהם .גוש 6861, מגרש 5342, חלקה 37 ,שטח בנוי 308.89 מ"ר + פרגולה 23 מ"ר .

 

תקופת ההקצאה: 
25 שנה + אפשרות להארכה בשתי תקופות אופציה נוספות שלא יעלו על 10 שנים כל אחת. (בכפוף לאישור המועצה)
עמותת "אחדות ישראל הדסים שהם" ע"ר 580355436  עושה שימוש במבנה למטרת בית כנסת.
עמותות או גופים המעוניינים להגיש בקשה רשאים לפנות בכתב עד לתאריך: 7.10.19 לוועדה להקצאות קרקע, לידי גב' סימה זאנה, קומה ב' בניין המועצה. 
פקס: 03-9747716 מייל: sima@shoham.muni.il

בברכה,

יוסי בן חיים 
מנכ"ל המועצה