תיקון לחוק התכנון והבנייה - פיצול יח"ד בשוהם באישור הוועדה המקומית בלבד 


מליאת ועדת תכנון ובנייה בשוהם אישרה בישיבתה האחרונה מסמך מדיניות לישום תיקון 117 לחוק התכנון והבנייה, אשר מסדיר את נושא פיצול יחידות הדיור בארץ . התיקון לחוק מאפשר פיצול יחידת דיור בבתים צמודי קרקע בהליך הקלה. על מנת להתמודד עם משמעויות התיקון לחוק, בנושא חניה, תשתיות ותנאי המגורים והבטיחות של דיירי היחידות המפוצלות, יזמה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בשוהם מסמך הנחיות מרחביות, שמגדיר את המותר והאסור במסגרת הגשת בקשה להקלה שכזו, מהוועדה המקומית.
 
על פי מסמך זה, מכסת יחידות הדיור המפוצלות לא יעלה על סך 20% מצמודי הקרקע ביישוב. תינתן עדיפות לפיצול יח"ד בשטח שעולה על 60 מ"ר, המחייב יצירה של חנייה בתוך המגרש עצמו. בקשות לבניית יחידות דיור קטנות יותר, שעל פי התיקון לחוק פטורות מחובת הכשרת חנייה בתחום המגרש,  יידונו בוועדה המקומית, אשר תוכל לדחותן במידה ומדובר ברחובות בהם קיימת מצוקת חנייה או מחסור בתשתיות ציבוריות אחרות.
 
בהתאם להחלטת מליאת ועדת תכנון ובנייה, בעלי בתים בהם פוצלו יחידות דיור ללא היתר בנייה, יידרשו לפעול במסלול בקשת הקלה הקבוע בתיקון לחוק, בחצי השנה הקרובה. כנגד בעלי בתים שלא יסדירו היתר ליחידות הדיור המפוצלות יינקטו צעדי אכיפה הקבועים בחוק.

פרוטוקול מליאת התכנון ובניה

תיקון 117 - פיצול דירות