קייטנות קיץ תשע"ט 2019 - הודעה להורים

הננו להביא לידיעת ההורים שקייטנה הינה עסק טעון רישוי לפי חוק הקייטנות רישוי ופיקוח התש"ן 1990 לידיעתכם:א. לא ינהל אדם קייטנה אלא אם כן יש בידו רישיון לפי חוק רישוי עסקים.
ב. לא יינתן רישיון לקייטנה אלא אם כן ניתן אישור לכך גם מאת מי ששר החינוך הסמיך אותו לכך –מינהל חברה ונוער במשרד החינוך.
ג. באחריות ההורים לרשום את הילדים רק לקייטנות שבידיהם רישיון בר תוקף להפעלת הקייטנה מהרשות המקומית ו/או של משרד החינוך. 
ד. על הקייטנה להיות נגישה לילדים בעלי מוגבלויות על פי החוק והתקנות הנלוות לו, כמו כן אסור להתנות קבלה לקייטנה בשל מוגבלות כלשהי.
ה. ההורים מתבקשים לעקוב אחר הפרסום באתר האינטרנט של המועצה בו יפורטו שמות הקייטנות שקיבלו רישיון הפעלה מהרשות המקומית  ו/או משרד החינוך על פי חוק זה.
ניתן לקבל מידע במח' רישוי עסקים טל: 03-9723064 .

הודעה לבעלי קייטנות - קיץ תשע"ט 2019

הננו להביא לידיעתכם שקייטנה הינה עסק טעון רישוי לפי חוק הקייטנות רישוי ופיקוח התש"ן 1990 . לפיכך לא ינהל אדם קייטנה אלא אם יש בידו רישיון לפי חוק רישוי עסקים מן הרשות המקומית. 
לפי חוק הפיקוח על הקייטנות לא יינתן רישיון לקייטנה אלא אם כן ניתן אישור גם ממי ששר החינוך הסמיך אותו לכך. 

רישיון עסק יונפק רק לאחר:

  • הגשת בקשה לרישיון במח' רישוי עסקים במועצה.
  • אישור משרד החינוך על התוכנית הפדגוגית (אגף מנהל יחברה ונוער)
  • הסכם שכירות או אישור לקיום הקייטנה במקום.
  • אישור קב"ט הרשות על עמידה בתנאי ביטחון.
  • אישור בטיחות.
  • אישור משרד הבריאות.
  • אישור מהנדס הרשות.
  • אישור כבאות.
  • על הקייטנה להיות נגישה לילדים בעלי מוגבלויות על פי החוק והתקנות הנלוות לו, כמו כן אסור להתנות קבלה לקייטנה בשל מוגבלות כלשהי.

    
על הבעלים והמנהלים המתכוונים לקיים קייטנה בקיץ תשע"ט 2019 לפנות למח' הרישוי במועצה. 

לפרטים נוספים נא חייגו 03-9723064