ארנונה 2019

עדכון על חישוב שטח הארנונה - הקטנה


ארנונה1

 

בפסק דין שניתן לאחרונה ביחס לצו הארנונה של שוהם, נקבע כי סככת חנייה פתוחה ללא קירות, בחצר בית מגורים, וכן שטח בחצר מרוצפת (שאינו במרפסת) ללא קירות או עמודים זולת קיר חיצוני אחד של הבית, המקורה באופן אקראי על ידי גזוזטרה בקומה העליונה, אינם צריכים להיכלל בשטח המחויב בארנונה. אף שפסק הדין התייחס למקרה פרטני, הוא תואם את המדיניות שמקדמת המועצה, ועל כן הוחלט ליישם את העקרונות שנקבעו בו. 

מחלקת הגבייה במועצה נערכת בימים אלה לעדכון שומות הארנונה של בתי המגורים הרלוונטיים. העדכון יבוצע לאורך שנת 2019, וההפחתות ייושמו רטרואקטיבית מיום 1.1.2019.

בשלב 1 (יבוצע עד סוף יוני 2019) יבוצעו העדכונים על ידי מחלקת הגבייה במועצה על פי המידע שנאסף במסגרת סקר המדידות האחרון. השטחים שייגרעו מהחיוב הם: סככות חניה פתוחות בחצר הבית (שכיום מחויבות במחצית שטחן), ושטחים מרוצפים מקורים בחצר שאינם חלק מהבניין ואינם תחומים בקירות ו/או עמודים (כיום שטחים כאלה מחויבים באופן מלא, אלא אם כן עומק הבליטה המייצרת את הקירוי אינו עולה על מטר אחד, שאז הם אינם מחויבים). במידה ויידרש למחלקת הגבייה מידע נוסף לצורך תיקון השומה – נפנה לתושבים ונודה מראש על שיתוף הפעולה. לתושב ששומתו תתוקן - תישלח הודעת שומה מתוקנת בהתאם. 

בשלב 2 (החל מיולי 2019) תושבים שלא קיבלו שומה מתוקנת, ובביתם ישנם שטחים כמפורט לעיל, יוכלו לפנות למחלקת ההכנסות, ופנייתם תיבדק. לצורך הפחתת שטחים אלה מחיוב הארנונה, אין צורך להגיש השגה תוך 90 ימים מקבלת שומת הארנונה השנתית כנדרש בדין, וכל פנייה שתתקבל במהלך שנת 2019 תטופל.

טענות אחרות הנוגעות לחיוב הארנונה - יש להגיש השגה במועד החוקי (עד 90 ימים מקבלת השומה השנתית).

מהלך זה מצטרף לטיפול שעדיין נמשך בהפחתת שטחי הפרגולות המקורות בחומר פלסטי שקוף, כפי שפורסם בשנה שעברה.

לא יבוצעו הפחתות שטח לתושבים שבתיהם לא נמדדו בסקר המדידות האחרון מחמת סירוב למדידה או הימנעות מתיאום מדידה. תושבים אלה נדרשים תחילה לאפשר את מדידת הנכס, והשטחים הרלוונטיים יופחתו מהשטח העדכני.