הורים המעוניינים להעביר את ילדיהם לבית ספר אחר לאחר כיתה א', מתבקשים למלא ולחתום על טופס "בקשת העברה של תלמיד" הנמצא באתר המועצה. מצב טופס העברה
יש לצרף מסמכים תומכים לבקשה:

  • תעודת הערכה או ציונים אחרונה וצילום תעודות הזהות של שני ההורים, כולל ספח.
  • הורים עצמאיים ימלאו גם טופס הצהרה להורה עצמאי.
  • במקרים של מעברי דירה, יש לצרף חוזה שכירות ל-12 חודשים (עד 3 חודשים לפני תאריך כניסה), או הסכם מכר או חשבון ארנונה על שם ההורים.
  • יש לחתום על טופס ויתור סודיות.

לתשומת לבכם: הוועדה תדון רק בבקשה שכל המסמכים הדרושים צורפו.

תשובות יימסרו על ידי מחלקת בתי הספר  בכתב ובטלפון, מחודש יוני 2023