הקריטריונים לקבלת מלגת מועצת שהם בשיתוף מפעל הפיס לשנת תשפ"ג: 

 

1. המבקש/ת  הינו/ה אזרח/ית ישראל או תושב/ת קבע.


2. המבקש/ת חייב/ת להיות תושב/ת שהם בהווה או בחמש השנים שקדמו לתחילת לימודיו/ה והוריו/ה עדיין מתגוררים בשוהם. 


3.  המבקש/ת צריך/ה להיות סטודנט/ית במוסד המוכר על ידי המל"ג, לתואר אקדמי ראשון או שני המוכר על ידי המל"ג; או ללימודי תעודת הוראה המוכרת על ידי המל"ג; או לימודי הנדסאי במוסד המוכר על ידי מה"ט; או בבתי ספר על תיכוניים לאומנויות המוכרים ע"י משרד התרבות והספורט; או בתכנית לימודים להסבת אקדמאים לתעודת רישוי ממשלתית כאח/ות מוסמך/כת בבתי ספר לסיעוד המוכרים ע"י משרד הבריאות; או לימודים במכינה קדם אקדמית במסלול המוכר ע"י המל"ג.


4.  המבקש/ת י/תציג אישור על שרות צבאי מלא או שירות לאומי. מקרים של פטור מטעמים רפואיים יידונו באופן חריג.


5.  המבקש/ת מתחייב/ת לתרומה קהילתית ביישוב של  140 שעות. השיבוץ להתנדבות בקהילה ייעשה על ידי רכז/ת המלגות במרכז הצעירים בלבד. המלגאי/ת י/תבצע את מלוא שעות ההתנדבות בשוהם בלבד, בין התאריכים  01.11.2022 - 31.7.2023. ייתכנו שינויים בתאריכים בהתאם לדרישת מפעל הפיס. 


6. המבקש/ת מתחייב/ת להציג מערכת שעות של6 1 שעות שבועיות סימסטריאליות או לחילופין 32 שעות שנתיות לפחות. סטודנט/ית הלומד/ות באוניברסיטה הפתוחה, מתחייב/ת להציג מערכת שעות של 3 קורסים בכל סמסטר לפחות. מבקש/ת מלגה לתואר שני מתחייב/ת להציג מערכת שעות של 8 שעות שבועיות לפחות. סטודנטים שטרם יש בידם מערכת שעות לשנת הלימודים הבאה, יצטרכו להציג את מערכת השעות מיד לכשתתקבל ולא מאוחר מהשבוע הראשון לתחילת הלימודים. סטודנטים שלא ימציאו אישור זה עד סוף השבוע הראשון ללימודים, יוצאו מהמלגה עקב אי עמידה בתנאים.  


7. במידה והמלגאי/ת לא יעמדו בתנאי המלגה- קרי, הצגת כל האישורים הנדרשים וביצוע 140 שעות ההתנדבות עד 31.7.23, לא יועבר התשלום המלא עבור המלגה.


8.  קבלת המלגה תינתן פעם אחת לסטודנט/ית בתואר ראשון או תואר שני/ תעודת הוראה/ לימודי הנדסאי (מוכר ע"י מה"ט)/ לימודים על תיכוניים בבתי ספר לאומנויות (מוכר ע"י משרד התרבות והספורט)/ לימודים להסבת אקדמאים לתעודת רישוי ממשלתית כאח/ות מוסמך/כת בבתי ספר לסיעוד המוכרים ע"י משרד הבריאות/ לימודים במכינה קדם אקדמית במסלול המוכר ע"י המל"ג.


9.  סטודנט/ית שקיבל/ה בעבר את מלגת מועצה אינו/ה זכאי/ת לקבלת מלגת מפעל הפיס בשיתוף המועצה וההפך.


10. אין סטודנט/ית רשאי/ת להגיש בקשה חוזרת במידה ואושרה לו/לה בעבר מלגת מפעל הפיס בשיתוף המועצה או מלגת המועצה והועבר תשלום (ולו באופן חלקי).