רקע כללי: 

  • בהתאם לסעיף 47 לכללי מדידת מים תשמ"ח-1988 צרכן רשאי לבקש בדיקת מד המים הנמצא בנכס שבאחזקתו.
  • באם הבקשה לבדיקת מד המים מקורה בצריכת מים גבוהה, יש לשלול מאפייני נזילה סמויה, ע"י סגירת כל הברזים בנכס ולבדוק אם "הפרפר" המרכזי במונה המים ממשיך להסתובב.
  • צרכן שידרוש בדיקת מד המים כאמור, ישלם את הוצאות הבדיקה לרבות הוצאות ההחלפה וההובלה, אלא אם נתגלה בבדיקה שמד המים לא היה במצב תקין.
  • תשלום עלות הבדיקה מתבצע באמצעות כרטיס אשראי או מזומן, בטרם משלוח מד המים לבדיקה.
  • עם קבלת תשובה מהמעבדה, תשלח המועצה את דוח ממצאי המעבדה לתושב.

במידה שימצא כי מד המים אינו תקין:

  1. המועצה תחזיר לתושב את עלות הבדיקה ששולמה.
  2. לאחר בדיקת ממוצע צריכות במד המים החדש, במידת הצורך, תבצע המועצה תיקון בחשבון מים.
  • במידה שימצא כי מד המים תקין – לא ייעשה שינוי בחשבונות המים.
  • חשוב לציין שהסבירות לאי תקינות במדי המים הדירתיים שגילם עד 6 שנים נמוכה ביותר.

טופס בקשה לבדיקת מד מים:

 

פרטי הצרכן והנכס:
 

הצהרה ומסמכים נדרשים:
 
 
אני הח"מ, מבקש שמד המים בנכס לעיל יוחלף ויבדק במעבדה מוסמכת . אני מצהיר בזה, לאחר שבדקתי אם קיימת נזילה ברשת הפרטית, מצאתי כי לא קיימת נזילה לעין ברשת הפרטית כולל בברזים ובאסלות.
 
Browser not supported