כללי:
תאגיד החינוך שהם מזמין גופים ויחידים, המוכרים ע"י משרד החינוך להגיש הצעות להפעלת סדנאות קיץ לכיתות ד-ו בשהם.

תכנית זו מיועדת לתלמידי ד-ו, כפעילות חוץ בית ספרית ל-6 בתי"ס בישוב (יתכן איחוד בין המסגרות בהתאם לרישום). מתכונת ההפעלה היא כשלושה ימי פעילות בשבוע במהלך חודש יולי בין השעות 8:00-13:00, סה"כ 9 ימים. 

הרישום והגביה יעשה ע"י תאגיד החינוך באמצעות פרסום ישיר לתלמידי בתי"ס.
התאגיד שומר לעצמו את הזכות שלא לפתוח תוכנית מסוימת בשל מינימום משתתפים. 
צפי תלמידים משתתפים כ- 400.
ארוחת בוקר וההסעות יהיו באחריות ההורים.

יובהר כי במסגרת שיקולי התאגיד לבחירת המפעילים תילקח בחשבון גם הצעת המחיר של המציע. אין התחייבות לקבל את ההצעה הזולה ביותר או את כל ההצעה בשלמותה.

מובהר כי לתאגיד שמור שיקול הדעת להתקשר עם מספר מציעים לקבלת השירותים נשוא הליך זה ולקבוע את אופן חלוקת העבודה עימם. התאגיד הוא שיחליט על חלוקת העבודה בין המציעים הזוכים השונים, תוך שמירה על שוויון מירבי בין המציעים הזוכים ובשים לב לאיכות שירותיהם בפועל. 

ההתקשרות מותנית בתקצוב הגורמים המוסמכים ובמספר נרשמים לפעילות.

כל הכתוב במסמך זה בלשון זכר מופנה לשני המינים והינו למען הנוחות בלבד.

דרישות:
המדריכים בפעילות יהיו בעלי תעודת הוראה / הדרכה / הסמכה.

המציע או המועמד המוצע מטעמו בעל ניסיון מינימלי של שנתיים, בין השנים  2015-2020, במתן שרותי הדרכה בפעילות העשרה עבור שתי רשויות מקומיות / שני מוסדות חינוך לפחות.

המדריכים בפעילויות יהיו בעלי אישור היעדר עבירות מין ממשטרת ישראל.  

מחיר לתלמיד מקסימום 720 ₪ + מע"מ.

כל ההפעלות יותאמו להנחיות ולכללי משרד החינוך המפורסמת ב- אתר משרד החינוך
 

טופס הגשה

 

חוזה קיץ.pdf

 

נספח ביטוח מעודכן:

נספח ביטוח מעודכן.pdf