בעקבות קול קורא של המשרד להגנת הסביבה, פונה מועצה מקומית שוהם לתושביה בבקשה לקבלת הצעות למיזמים סביבתיים, כחלק ממדיניות הטמעת עקרונות הקיימות בקהילה.

קבוצות קהילתיות, הפועלות שנתיים לפחות והמוכרות למועצת היישוב, המעוניינות  להקים מיזם חדש לשיפור איכות החיים והמרחב הציבורי בשוהם, והעומדות בתנאי הסף שהציבו המשרד להגנת הסביבה ומועצת שוהם, מוזמנות להציג את מועמדותם. קבוצות שהמיזם שלהן ייבחר ייזכו לתמיכה בגובה של עד 20,000 ₪.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו 1.10.2018.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרוני קינדרמן באגף איכות הסביבה -03-9723057, rony@shoham.muni.il

כללי

 1. מועצה מקומית שוהם פונה בזאת לשם קבלת הצעות מהקהילה לשם ביצוע מיזמים בתחום הסביבתי כחלק ממדיניות של הטמעת עקרונות הקיימות בקהילה.
 2. מטרת קול קורא זה היא לאפשר לקהילות שונות במועצה מקומית שוהם להיות שותפות פעילות בהובלת תהליכים ופעילויות בתחום הסביבה, הן הפיזית והן האנושית-חברתית, תוך פיתוח אכפתיות כלפי הסביבה והחברה.
 3. היקף התקציב שתעמיד המועצה המקומית בשיתוף המשרד להגנת הסביבה במסגרת קול הקורא הנ"ל הינו עד 60,000 ₪. קבוצה שתאושר תקבל תמיכה בגובה של 20,000 ₪ והוא ישמש למימון תשתיות פיזיות, שירותים נדרשים לתכנון וביצוע הפעילות, ורכישת חומרים לביצוע הפעילות.
 4. המימון יינתן בעבור שנת ליווי אחת ועפ"י תכנית העבודה והתקציב שיוגשו ויאושרו ע"י המועצה.

 

קריטריונים להגשת הצעות

 

1 .  הגופים הרשאים להגיש בקשות:

 1. כל ההצעות תיבחנה באופן ענייני והמועצה המקומית אינה מתחייבת להתקשר עם מי מהמציעים.
 2. הקבוצות המציעות יכולות להיות כל קבוצה ו- או התארגנות קהילתית לשם קידום פעילות סביבתית קהילתית (דוגמאות לקבוצות בקהילה: וועדת איכות סביבה, נאמני פארק יער שוהם, ארגון מתנדבים, גינה קהילתית, אומנות סביבתית וכו').
 3. קבוצות תושבים שמעוניינות לפעול לשיפור איכות החיים והמרחב הציבורי ברמת השכונה / הישוב.
 4. הקבוצות פועלות שנתיים לפחות ומוכרות למועצה המקומית.
 5. כל קבוצה תידרש בהצגת פירוט הפעילויות שביצעה בשנתיים האחרונות.

 

2 . תנאי הסף:

 1. היוזמה המוגשת הינה יוזמה חדשה שלא נתמכה בעבר. תמיכה במסגרת קול קורא זה תינתן רק עבור פעילות/פרויקטים נשוא בקשת תמיכה, שטרם החל בביצועם בעת פרסום קול קורא זה. מובהר כי ניתן לקבל תמיכה עבור פעילות חדשה שקשורה ו/או מהווה המשך לפעילות שהחלה לפני כן. ורק עבור פרויקטים שלא ממומנים/ימומנו במסגרת תקצוב אחר.
 2. הפעילות של הקבוצות תכלול היבט פיזי-תשתיתי והיבט קהילתי-חברתי.
 3. מסמכי הקול קורא צריכים לכלול:
  1. הנושא הסביבתי שבו תעסוק היוזמה.
  2. תיאור הפרויקט המוצע – התיאור יכלול התייחסות לנושאים הבאים:
   1. ייחודיות הרעיון וחשיבותו, תכנית לתחזוקה ושימור הפעילות לאורך זמן,
   2. מעורבות קהילה ותושבים ביוזמה, תכנון, הקמה ושימוש, שילוב היבטים פיזיים וחברתיים.
   3. אבני דרך לביצוע.
   4. לוח זמנים כולל שלבים לביצוע ולהפעלה.
   5. פירוט תקציבי לרבות תכנון וביצוע.
   6. תכנית לשיתוף הקהילה.
   7. תיאור הפעילות שביצעו הקבוצות במהלך השנתיים האחרונות.
 4. בכל פעילות הסברה ופרסום של הפרויקטים שזכו לתמיכה, יש לציין כי הפרויקט נעשה בסיוע המועצה המקומית והמשרד להגנת הסביבה.

 

אמות מידה לקביעת זכאות לקבלת תמיכה:

 1. לאחר שהקבוצה הגישה את הטפסים ע"פ כל תנאי הסף, היוזמות ידונו בוועדת היגוי הכוללת נציגות ממועצה מקומית שוהם  והמשרד להגנת הסביבה.


 

קבוצה שמוכיחה כי קיימת לפחות שנתיים (25 נקודות)

קבוצה שמוכיחה כי קיימת לפחות שנתיים (25 נקודות)
זמן קיום הקבוצה ניקוד
קבוצה הפועלת שנתיים 10
קבוצה הפועלת 2-4 שנים 20
מעל 4 שנים 25

 

הפרויקט מקדם נושאים באיכות סביבה (25 נקודות)
 
הפרויקט מקדם נושאים באיכות סביבה (25 נקודות)
שייכות לנושא איכות סביבה ניקוד
כן 25
לא 0

 

הפרויקט מערב קהילה ממגזרים שונים (25 נקודות)
הפרויקט מערב קהילה ממגזרים שונים (25 נקודות)
מעורבות קהילתית ניקוד
כן 25
לא 0

 

מעורבות תושבים בפרויקט (הקמה / קהל יעד) (25 נקודות)
מעורבות תושבים בפרויקט (הקמה / קהל יעד) (25 נקודות)
מעורבות קהילתית ניקוד
מעל 50 תושבים 25
עד 50 תושבים 15

 

קיימת תכנית לתחזוקה ושימור הפעילות לאורך זמן (25 נקודות)
קיימת תכנית לתחזוקה ושימור הפעילות לאורך זמן (25 נקודות)
תכנית לתחזוקה ושימור ניקוד
כן 25
לא 0
 
 
 1. התמיכה תינתן בכל פרויקט עבור המרכיבים הבאים בלבד:

           ●  תשתיות פיזיות, שירותים הנדרשים לתכנון וביצוע הפעילות ורכישת חומרים  לצורך ביצוע הפעולות.

           ●  המועצה לא תממן הוצאות עבור כוח אדם.

           ●  הצהרה על ביצוע עבודה עצמית לא תתקבל כתחליף לחשבונית בשום מקרה.

 

בעת הגשת דרישת תשלום יש להגיש דיווח מקצועי ודיווח תקציבי, הדיווח המקצועי יכלול תיעוד של התהליך - לפני, במהלך ואחרי.

●  אין בפרסום הצעה זו או בכל מעשה בגינה משום התחייבות כלשהי של מועצה מקומית  שוהם או מי מטעמה כלפי אדם או גוף כלשהם.

●  כל ההצעות בתגובה לבקשה זו, הן באחריות הבלעדית של המגיש.

●  את ההצעות ניתן להגיש עד לתאריך 1.5.2018 עד השעה 12:00 במשרדי אגף איכות הסביבה שבמועצה מקומית שוהם, רחוב האודם 63. ההצעות תובאנה לאישור ועדת היגוי הכוללת נציגות מהמועצה המקומית.

●  לפרטים נוספים ניתן לפנות לרוני קינדרמן, אגף איכות הסביבה במועצת שוהם, טל: 03-9723057   פקס: 03-9731091 בדוא"ל: rony@shoham.muni.il

●  על המציע לצרף להצעתו מסמכים המעידים על עמידתו בתנאים ובדרישות הנ"ל  כשהם חתומים על ידי מורשי החתימה מטעמו.

●  עוד מובהר, כי אין בפניה זו כדי להטיל על מועצת שוהם כל חובה שהיא, ובכלל זאת התחייבות ו/או מצג כלשהוא של המועצה המקומית בנוגע להתקשרות או ביצוע פעילות המשך לפנייה זו.

●  גורם העונה לפנייה זו לא יהא זכאי לכל פיצוי או שיפוי בגין הוצאות ו/או נזקים שיגרמו לו בקשר למענה לפנייה זו.

 

 

למילוי טופס הרישום מקוון לחצו כאן