עסק הנמצא בכל אחד מאזורי  המועצה המוגדרים בעמוד 7  למעט היי פרק שוהם ובמרכז עסקים דרומי

 • בעל עסק יהיה אחראי לריכוז הפסולת הנוצרת בעסקו באופן שלא יגרום למטרדי ריח ותברואה בסביבתו.
 • על בעל העסק להפריד את הפסולת הנוצרת בעסקו ל: פסולת אורגאנית רטובה, פסולת יבשה ופסולת נייר ו/או סוגי פסולת נוספים, בהתאם לדרישת המועצה.
 • בעל העסק יפנה כל אחד מסוגי הפסולת המצוינים בסעיף 3.2, מעסקו, למכלי אצירה ייעודיים המוצבים שאו שיוצבו על ידי המועצה (מיכל איסוף פסולת בצבע חום לפסולת אורגאנית רטובה, מיכל איסוף פסולת בצבע ירוק לפסולת יבשה ומיכל איסוף פסולת בצבע כחול לפסולת נייר).
 • בעל העסק אשר מייצר פסולת החלים עליה כללי פינוי מיוחדים כגון: פסולת מסוכנת, פסולת אלקטרונית, פסולת שמן משומש, סוללות וכדומה, יטפל בפסולת לפי כל דין ועל פי הנחיות שיועברו אליו על ידי המועצה .

 

עסק הנמצא בהיי פרק שוהם ובמרכז עסקים דרומי

 • בשלב הגשת הבקשה לרישיון עסק, בעל העסק יגיש ליחידה לאיכות הסביבה תכנית הכוללת את כל זרמי הפסולת הנוצרים בעסק ואופן הטיפול בכל זרם פסולת.
 • בעל העסק יישם את המלצות התכנית, רק  לאחר אישורה על ידי היחידה לאיכות הסביבה.
 • בעל העסק יגיש ליחידה הסביבתית הסכם התקשרות על כל אחד מהגורמים המפנים או מטפלים בכל אחד מזרמי הפסולת הנוצרת בעסקו. בעל העסק יפעל לעניין זה רק עם גורמים מאושרים על פי חוק.
 • עלויות בגין רכישת מכלי איסוף פסולת ועלויות פינוי וטיפול בפסולת, כפי שאושרו על ידי היחידה הסביבתית, יהיו באחריות בעל העסק ועל חשבונו.
 • בעל העסק יגיש אחד לשנה ולא יאוחר מ- 1.3 של השנה שלאחר מכן, דוח שנתי בנוגע לכמויות הפסולת שנוצרו בעסקו ויעדי הפינוי שלהם. בעל העסק יצרף לדוח זה אסמכתאות מתאימות, לאופן פינוי ויעדי הפינוי של הפסולת, כמו תעודות משלוח ותעודות שקילה באתר. בעל העסק ישמור בעסק את האסמכתאות האמורות למשך שנה לפחות.

 

פסולת קרטון

 • בעל עסק יפנה את פסולת הקרטון הנוצרת בעסקו למכבש או דחסן או קרטוניה שתוגדר על ידי הרשות.
 • סוגי עסקים, כפי שיוגדרו על ידי המועצה, המייצרים כמות גדולה של פסולת קרטון, יידרשו לרכוש על חשבונם מכבש לדחיסת קרטונים וייפנו את פסולת הקרטונים הדחוסים, על חשבונם, למחזור, באמצעות קבלנים מורשים.