מז"ח (מכשיר למניעת זרימה חוזרת של מים)

 • כל עסק, כהגדרתו בתוספת המופיעה בסוף "תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב -  1992 ,  יתקין מכשיר מונע זרימת מים חוזרת למערכת מי שתייה (להלן מז"ח), בקטע הצינור שבו מקבל העסק את המים שלו מגורמי המיים הרלוונטיים במועצת שוהם , כאמור בתקנות.
 • בעל העסק יחזיק את  המז"ח במצב תקין בכל עת ויבצע בדיקה שנתית על ידי מתקין מוסמך – כהגדרתו בתקנות האמורות .
 • בעל העסק יבצע באופן מיידי את כל הנדרש בממצאי הבדיקה השנתית.
 • תוצאות הבדיקה השנתית של הבודק המוסמך יועברו ליחידה סביבתית שוהם  ובמקביל יישמרו בעסק ל-3 שנים לפחות.

שפכים

 
 1. מוסכים (מכונאות רכב) ותחנות רחיצת רכב
 2. אולמות אירועים, מסעדות, קניונים
 3. מפעלי מזון ומשקאות
 4. טקסטיל כולל הלבנה או צביעה
 5. טקסטיל בלא הלבנה או צביעה
 6. מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח
 7. מכבסות
 8. תחנות תדלוק
 9. רפת או לול
 10. מפעלי עיבוד עורות
 11. תחנות מעבר לפסולת
 12. בתי דפוס
 13. מפעלי כימיה לפי פעילות המפעל: פרמצבטיקה, ייצור כימיקלים, קוסמטיקה ותמרוקים, דבקים וצבעים, דטרגנטים, ממיסים, חומרי הדברה, פטרוכימיה, פלסטיק, הובלת כימיקלים
 14. מפעלי חומרי בנייה
 15.  בתי מלון

 

רעש

 • בעל עסק שיימצא כגורם לרעש בלתי סביר, כהגדרתו בתקנות  למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, כתוצאה מפעילות עסקו, יחוייב בהגשת סקר אקוסטי ובו פתרונות להפחתת הרעש, ליחידה לאיכות הסביבה.
 • בעל העסק יישם את הפתרונות להפחתת הרעש, לאחר שיאושרו על ידי היחידה לאיכות הסביבה ויוכיח, על ידי דוח מומחה, שאינו גורם יותר לרעש בלתי סביר.

ריח

 • בעל עסק לא יגרום לריח חזק או בלתי סביר כהגדרתו בחוק למניעת מפגעים התשכ"א – 1961.
 • היה ונמצא שהעסק גורם לריח חזק או בלתי סביר, יחוייב בעל העסק להתקין אמצעים למניעת הריח החזק או הבלתי סביר על פי המלצות חוות דעת מקצועית שהוכנה על ידי יועץ מטעם בעל העסק, לאחר שהמלצות אלו אושרו על ידי היחידה  לאיכות הסביבה.
 • בעל עסק המבקש לבצע עבודות בניה המחייבות היתר בנייה עשוי להידרש, במהלך 3 השנים הקרובות, בהתאם להחלטת מוסדות התכנון וההנדסה של המועצה, לבצע עבודות בניה אלה, בהתאם לעקרונות התקן הישראלי לבנייה ירוקה, המופיעים בתקן 5281.