רוכלות

נגישות

הוצאת שולחנות וכסאות

  • בעל עסק לא יוציא לשטח שמחוץ לגבולות העסק, המשמש כשטח ציבורי או שטח משותף, כל ציוד ו/או מיטלטלין (כסאות, שולחנות, פרגודים שמשיות, מכונה לייצור או למכירת גלידה או מיצים או מכונה אחרת או מכשיר אחר, עציצים, אדניות, שמשיות וכדומה, אלא אם כן קבל לכך אישור מאת המועצה.
  • הצבת כל ציוד ו/או מיטלטלין כאמור, לאחר שהתקבל אישור, תהיה כפופה לזכות מעבר הציבור.
  • בעל עסק המעוניין באישור, יגיש למועצה תכנית הכוללת תשריט ופריסת הציוד ו/או המיטלטלין האמורים, מיקומם, מספרם וכדומה, לקבלת אישור כאמור.
  • יובהר כי עבודות אשר אינן טעונות היתר בנייה, בהתאם לתקון 10 לחוק התכנון והבנייה, תהיינה כפופות להנחיות המרחביות אשר אושרו או יאושרו מעת לעת על ידי המועצה.

שילוט

  • חובה על בעל העסק להגיש במסגרת הבקשה לרישיון עסק בקשה לאישור שלט.
  • את הבקשה יגיש בעל העסק לאגף איכות הסביבה. השלט יהיה בגודל בפונטים ובחומרים שיוגדרו על ידי המועצה.
  • על בקשה זו יחולו הכללים האמורים בחוק עזר לשוהם (מודעות ושלטים) התשנ"ה - 1995.

 

הפעלת העסק ושעות פעילותו יהיו בהתאם לחוק עזר לשוהם פתיחת בתי עסק וסגירתם, התשנ"ה – 1995