נוהל הקצאות קרקע ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית.

נוהל זה נועד להסדיר הקצאת קרקע או מבנה (להלן: "קרקע" ) בפטור ממכרז ללא תמורה (גם תמורה סמלית במשמע ) מאת רשויות מקומיות לגופים הפועלים בתוך תחום הרשות בנושאי חינוך, תרבות, דת , בריאות, רווחה , ספורט וכו"ב, כדי לסייע לפעולותיהם לטובת הציבור (להלן הקצאת קרקע).

נוהל זה מכוון לקדם, בתחום הקצאת קרקע, מנהל תקין, שמירת עקרון השוויון, חסכון, יעילות ושקיפות ולמנוע פגיעה בטוהר המידות.

נוהל זה אינו פוטר מחובת אישור על פי כל דין. בין השאר מדובר באישורים כגון אישור שר הפנים לפי סעיף 188 לפקודת העיריות (נוסח חדש).

אחד הנושאים החשובים בתהליך הנו נושא השקיפות של ההליך לשם הבטחתו ולשם שמירת שוויון הזדמנויות בין הצרכים השונים ובין הגופים המבקשים לקבל קרקע, תפעל הרשות לפי ההנחיות .

למעבר לנוהל הקצעות קרקע ומבנים לחץ כאן