קבוצה 5 – מים ופסולת

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות, וזאת  בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי המועצה המקומית (ייעודים כהגדרתם בתב"ע) (לצרף מפה של שוהם)
מגורים בלבד: אזור המיועד למגורים בלבד. 

 

היי פרק שוהם (בפיתוח): מחולק ל-3 אזורי משנה:  א. אזור המיועד לתעשייה עתירת  ידע    ב. אזור המיועד  לתעשייה כללית    ג. אזור המיועד  למסחר.

אזור מסחר: אזור המיועד למסחר קמעונאי: מרכז עסקים דרומי – אייר פרק שוהם (בפיתוח),  מרכז מסחרי תרשיש 1 - ככר עגור, מרכז מסחרי עמק איילון 30 - ככר ברבור, מרכז מסחרי עמק איילון 16 - ככר יסעור, מרכז מסחרי עמק

איילון פינת דקל - ככר אגמית (בפיתוח), או כל אזור אחר שיוגדר כאזור מסחרי בתכנית המתאר המקומית או תכנית אחרת שתחול על האזור.

אזור מסחר שכונתי: מרכז אשר סכום השטחים העיקריים, של העסקים שבתחומו, על פי תכנית בנין ערים בתוקף, אינו עולה על 200 מ"ר : מרכז מסחרי קדם פינת שגיא, מרכז מסחרי שכונת אלונים - רחבת עדי.

שצ"פ: שטח ציבורי פתוח

בעל עסק זכור: למרות האמור בחוברת זאת ולמען הסר ספק, ההוראות המחייבות יהיו בהתאם לתכניות החלות בכל מגרש ומגרש.

 

פריט    תיאור העסק טעון הרישוי                דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי  מדיניות המועצה                 
5.1 ב אשפה ופסולת
איסופה, הובלתה

על בית העסק חלה חובה לאסוף ולהוביל  את הפסולת לאתר מאושר בהתאם להנחיות המועצה.

סוגי פסולת אשר הפינוי מחייב הוראה מיוחדת, יפעל בית העסק בהתאם להוראת הדין המיועדת לאותו עניין.

בית העסק לא יבצע בפסולת הנאספת כל  פעולה של עיבוד, ניצול מחזור או מיון.  אלא רק באתר מורשה על פי כל דין ועל ידי הרשות (במידה והאתר נמצא בתחומה).
בעל העסק יאחסן כלי אצירה - ריקים או מלאים - במקום המאושר על ידי הרשות.
חניית הרכבים בתום שעות העבודה תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות.

בעל העסק יבצע שטיפה וחיטוי של כלי האצירה לפסולת, למעט כלי אצירה לפסולת יבשה, רק בתחנת מעבר או באתר סילוק פסולת שאושרו על ידי המשרד להגנת הסביבה.
שטיפת הרכבים תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות.

  

רק בהיי פרק שוהם  באזור המיועד לתעשייה כללית.
5.3 ג

שפכים וקולחין

הובלתם במכליות

חניית המכלית בתום שעות העבודה תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות.

שטיפת המכליות תתבצע אך ורק במקום שיאושר לכך על ידי הרשות.
רק בהיי פרק שוהם  באזור המיועד לתעשייה כללית.

02/2015

 

 

 

עבור לתוכן העמוד