קבוצה 4 – מזון

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות, וזאת  בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".

הגדרות אזורי המועצה המקומית (ייעודים כהגדרתם בתב"ע) (לצרף מפה של שוהם)
מגורים בלבד: אזור המיועד למגורים בלבד. 

 

היי פרק שוהם (בפיתוח): מחולק ל-3 אזורי משנה:  א. אזור המיועד לתעשייה עתירת  ידע    ב. אזור המיועד  לתעשייה כללית    ג. אזור המיועד  למסחר.

אזור מסחר: אזור המיועד למסחר קמעונאי: מרכז עסקים דרומי – אייר פרק שוהם (בפיתוח),  מרכז מסחרי תרשיש 1 - ככר עגור, מרכז מסחרי עמק איילון 30 - ככר ברבור, מרכז מסחרי עמק איילון 16 - ככר יסעור, מרכז מסחרי עמק

איילון פינת דקל - ככר אגמית (בפיתוח), או כל אזור אחר שיוגדר כאזור מסחרי בתכנית המתאר המקומית או תכנית אחרת שתחול על האזור.

אזור מסחר שכונתי: מרכז אשר סכום השטחים העיקריים, של העסקים שבתחומו, על פי תכנית בנין ערים בתוקף, אינו עולה על 200 מ"ר : מרכז מסחרי קדם פינת שגיא, מרכז מסחרי שכונת אלונים - רחבת עדי.

שצ"פ: שטח ציבורי פתוח

בעל עסק זכור: למרות האמור בחוברת זאת ולמען הסר ספק, ההוראות המחייבות יהיו בהתאם לתכניות החלות בכל מגרש ומגרש. 

 

פריט    תיאור העסק טעון הרישוי                דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי  מדיניות המועצה                 

4.2 א

 

בתי אוכל

בית קפה, מסעדה לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום

  
 

במידה ובעסק יש עיסוק (לרבות אחסון, עיבוד, הכנה והגשה) בבשר - בעל העסק יקיים את כל
דרישות הרופא הווטרינרי הרשותי המופיעים בסעיף 5 בפרק דרישות כלליות.

 

בעל העסק יתקין בעסקו מפריד שומן לפני התחברות מערכת השפכים של העסק לשוחת הביוב העירוני. 

מפריד השומן יתוכנן ויתופעל באופן שיאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014.

המפריד יפונה ויתוחזק בתדירות ובאופן שלא תיווצר גלישת דלקים, שמנים או שומנים לצנרת הביוב העירונית וכן יאפשר עמידת העסק בערכי הסף הרלבנטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב העירוני, כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"א – 2011.

הפסולת המפונה ממפריד השומן תפונה לאתר מורשה בלבד. אישורי פינוי וקליטה יישמרו בעסק למשך שנתיים.

כל עסק שנוצר בו שמן מאכל משומש, יתקין בשטח העסק מכל ייעודי לאיסוף השמן המשומש. המכל יהיה משולט ויעמוד על מאצרה בנפח 110%. השמן המשומש יפונה לחברה שאושרה לכך על פי דין. אישורי פינוי ואישורי קליטה המעידים על כך שפינה את  השמן המשומש  כאמור  ועל ידי מוביל המאושר על פי חוק, יישמרו בעסק למשך שנתיים  ויוצגו לאגף לאיכות הסביבה על פי דרישה.

מקום בו בית העסק ממוקם במתחם אשר בו קיים מתקן מפריד שומן מרכזי, חלה חובה על בית העסק לדאוג להתחברות אליו. ההתחברות תהיה באחריות בעל העסק ועל חשבונו.

ככלל, בישול בבית העסק יתאפשר ע"י מכשירי חשמל או גז בלבד בהתאם להנחיות המועצה, למעט בתי עסק מיוחדים לפי אישור פרטני של המועצה.

בעל העסק, למעט בעל עסק שקבל פטור מאת היחידה לאיכות הסביבה, יתקין את כל האמצעים הנדרשים למניעת מטרדי עשן וריחות מבית העסק. לצורך כך ניתן להיעזר בעקרונות המופיעים  במסמך "מסעדות ובתי אוכל - דרישות והנחיות עיקריות מקדמיות של מועצה מקומית שוהם לקבלת רישיון עסק לעניין איכות אויר"

בעל עסק לא יגרום לריח חזק או בלתי סביר כהגדרתו ב"נוהל להגדרת מפגעי ריח" של המשרד להגנת הסביבה וכהגדרתו בחוק למניעת מפגעים התשכ"א – 1961. היה ונמצא שהעסק גורם לריח חזק או בלתי סביר, יחויב בעל העסק להתקין אמצעים למניעת הריח החזק או הבלתי סביר על פי המלצות חוות דעת מקצועית שהוכנה על ידי יועץ מטעם בעל העסק, לאחר שהמלצות אלו אושרו על ידי אגף איכות הסביבה.

חומרי הדברה וניקיון יוחזקו באזור נפרד ולא בצמוד למזון.

במקום תבוצע הדברה תקופתית ע"י מדביר מוסמך באופן שלא יסכן את המזון במקום. תיעוד ההדברה ישמר לתקופה של שנה.

בעל העסק לא ישמיע רעש / מוזיקה בכל צורה שהיא מחוץ לכותלי בית בעסק. הצבת רמקולים מחוץ למבנה העסק – אסורה.

החל משעה 23:00 רמת הרעש לא תחרוג מהערכים המותרים בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) התש"ן 1990 עד 40 (A) DB.

עסק הפועל מעבר לשעות הפעילות הרגילות מחויב בקבלת היתר לילה מיוחד מהמועצה ובתשלום אגרה כנדרש בחוק.


 

באזורי מסחר

במקומות שאושרו בהיתר על ידי מהנדס המועצה
 

02/2015

 

 

עבור לתוכן העמוד